Статут Київського Київського Клубу Курців Люльки

 1. Загальні положення.

1.1. Назвою Клубу є «Київський Клуб Курців Люльки» (КККЛ, далі – Клуб), назва англійською мовою – «Pipe Club Of Kiev».

1.2. Датою заснування КККЛ є 13 лютого 2003 року.

1.3. Офіційна інформація про Клуб, його членів і заходи розміщена офіційному сайті https://www.pipeclub.kiev.ua/.

1.4. Офіційною сторінкою Клубу в соціальній мережі Facebook є сторінка за адресою: https://www.facebook.com/kievpipeclub/.

1.5. Офіційною групою Клуб в соціальній мережі Facebook є група за адресою: https://www.facebook.com/groups/KievPipeClub/.

1.6. Логотипом Клубу є зображення люльки (форма «Canadian», вигляд збоку), над якою в два рядки латинськими літерами містяться слова: Pipe club of KYIV, перша буква “P” в логотипі стилізована у вигляді диму, що виходить із чаші люльки.

1.7. Клуб може встановлювати та використовувати інші офіційні символи, як-то гімн та прапор, а також різноманітні форми офіційної атрибутики.

 1. Клуб є некомерційною громадською організацією, що об’єднує курців люльки.

2.1. Клуб може встановити членські внески, мати заощадження, приймати спонсорську допомогу.

 1. Цілі Клубу:

3.1. Популяризація культури куріння люльки в м. Києві та Україні.

3.2. Розвиток спілкування і зміцнення зв’язків з українськими і зарубіжними курцями люльки, люльковими майстрами, Клубами курців люльки.

3.3. Захист прав та інтересів курців люльки в Україні.

3.4. Популяризація повільного куріння люльки як спортивної дисципліни, підготовка спортсменів.

3.5. Всіляке сприяння і просування вітчизняних люлькових майстрів, виробників люлькового тютюну, а також продавців люльок, люлькового тютюну і аксесуарів.

 1. Членство.

4.1. У Київському Клубі Курців Люльки передбачені наступні види членства:

– постійний член Клубу;

– асоційований член Клубу без права голосу;

– почесний член Клубу без права голосу;

– постійний почесний член Клубу з правом голосу.

4.2. Постійні члени Клубу мають рівні права і несуть рівні обов’язки.

4.3. Постійним членом є особа, що розділяє цілі Клубу, яка підтвердила своє зобов’язання дотримуватися цього Статуту, заявила про своє бажання брати активну участь в житті Клубу та сплачувати членські внески.

4.4. Асоційований член Клубу – особа, яка усіляко підтримує Клуб, однак не проявляє активної участі у житті Клубу та не сплачує членські внески.

4.5. Почесний член Клубу без права голосу – особа, яка за своє ставлення до Клубу, дії, що спрямовані на популяризацію куріння люльки, видатні досягнення на змаганнях з повільного паління люльки, заслуговує на особливе ставлення та повагу.

4.6. Постійний почесний член Клубу з правом голосу – особа, що відповідає вимогам, зазначеним в п. 4.5. цього статуту, та приймає активну участь у житті Клубу. Рішенням загальних зборів може бути звільнений від сплати членських внесків.

4.7. Рішення про присвоєння статусу “Почесний член Клубу без права голосу” та “Постійний почесний член Клубу з правом голосу” ухвалюється на загальних зборах Клубу, якщо за таке рішення проголосує не менше двох третин його членів.

4.8 Першим почесним членом Клубу є перший Президент КККЛ Євген Богданов.

 1. Порядок вступу в Клуб.

5.1. Особа, що ознайомилася з цим Статутом, виявила бажання брати активну участь в житті Клубу і з’явилася на чергове засідання, вважається кандидатом в члени Клубу і проходить випробувальний термін тривалістю 2 місяці, у ході якого він має можливість приймати участь у житті Клубу на загальних засадах без права голосу. Протягом першого місяця учнем опікується один з членів Ради Клубу. Протягом другого місяця учень повинен пройти співбесіду з Президентом Клубу.

5.2. Постійний член Клубу, що заперечує щодо прийняття кандидата в Клуб, повинен звернутися до одного з членів Ради Клубу з обґрунтуванням своїх заперечень. У тому разі, коли заперечення постійного члена Клубу заслуговують на увагу, Рада Клубу має право звернутися до кандидата з пропозицією не з’являтися в подальшому на засідання Клубу. В такому випадку питання щодо прийняття в Клуб даного кандидата на голосування не ставиться. У разі, коли обставини, що були перешкодою для набуття членства, зникнуть, Рада Клубу може запропонувати кандидату пройти випробувальний термін повторно.

5.3. Для кандидата, який прийшов на засідання Клубу за рекомендацією одного (декількох) постійних членів Клубу, випробувальний термін може бути скорочений за рішенням Ради Клубу.

5.4. Після закінчення випробувального терміну в разі голосування “за” двома третинам від загального числа постійних членів Клубу на урочистому засіданні Клубу, кандидат посвячується в постійні члени Клубу.

5.5 Правила посвячення в постійні члени Клубу:

5.5.1. Посвячення в члени Клубу відбувається на урочистому засіданні Клубу.

5.5.2. Урочисте засідання відкриває Президент Клубу. У своїй вступній промові він інформує загальні збори про завершення випробувального терміну для кандидата, або повідомляє про рішення Ради Клубу про скорочення випробувального терміну.

5.5.3. Після вступної промови Президента, кандидата представляє член Ради Клубу, який був його наставником під час випробувального терміну.

5.5.4. Після представлення кандидата, постійні члени Клубу можуть задавати йому запитання.

5.5.5. Після відповідей на запитання проводиться відкрите голосування з приводу прийняття кандидата в Клуб. Підрахунок голосів веде скарбник Клубу, або один з членів Ради Клубу. У ході підрахунку голосів враховуються голоси як усіх присутніх, так і інших постійних членів Клубу, які не з’явилися на урочисте засідання з поважних причин, але були повідомлені про нього і його порядок денний належним чином.

5.5.6. В разі, якщо за прийняття в Клуб проголосували не менш ніж дві третини постійних членів Клубу, Президент приводить кандидата до присяги.

5.5.7. Кандидат зачитує наступний текст присяги: “Я, П.І.Б., вступаючи в Київський Клуб Курців Люльки, урочисто зобов’язуюсь дотримуватися Статуту Клубу, приймати активну участь у житті Клубу, популяризації куріння люльки, утримуватися від паління цигарок”.

5.5.8. Після приведення до присяги Президент вручає новому постійному членові клубні атрибути (посвідчення, значок, клубну футболку).

5.6. Член Клубу, матеріальна вигода якого залежить від виробництва або продажу люльок, люлькового тютюну або аксесуарів не має права голосу на загальних зборах Клубу. Питання про позбавлення (надання) права голосу такому члену Клубу вирішується індивідуально. Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримали не менше двох третин постійних членів Клубу.

5.7. Член Клубу підлягає виключенню в тому випадку, якщо він грубо і систематично порушує цей Статут, правила проведення засідань Клубу або робить інший вчинок, який загальні збори Клубу вважатимуть неприпустимим.

5.8. Перед голосуванням за виключення з Клубу, обов’язково проводиться відкрите обговорення, а претенденту на виключення надається можливість висловитися на своє виправдання.

 1. Скарбник Клубу.

6.1. Скарбником Клубу є постійний член Клубу, який обирається на строк один рік в ході щорічних звітно-виборчих загальних зборів.

6.2. Скарбник Клубу відповідає та кошти Клубу, веде їх облік, публікує в мережі internet актуальний баланс скарбниці, забезпечує можливість доступу кожного постійного члена Клубу до його перегляду.

 1. Рада Клубу.

7.1. До Ради Клубу входять п’ять його постійних членів, які набрали найбільшу кількість голосів у результаті голосування на щорічному урочистому звітно-виборчому засіданні. Рада Клубу зобов’язана:

7.1.1. Організовувати життя і розвиток Клубу відповідно до його цілей, викладених в п. 3 цього Статуту згідно зі сформованим планом розвитку Клубу.

7.1.2. Сформувати план розвитку Клубу на майбутній рік і затвердити його на загальних зборах Клубу протягом одного місяця після обрання Ради.

7.1.3. Своєчасно організовувати та проводити обговорення і голосування загальних зборів Клубу з нагальних питань.

7.1.4. Бути постійно присутнім і головувати (один з членів Ради) на всіх засіданнях Клубу. Забезпечувати порядок під час засідань.

7.1.5. Утримувати сайт та інші інформаційні ресурси Клубу в актуальному робочому стані.

7.1.6. Організувати зберігання документів, матеріальних цінностей Клубу, звітувати перед загальними зборами Клубу за використання його матеріальних цінностей та коштів на вимогу будь-якого постійного члена Клубу.

7.1.7. Ініціювати проведення загальних зборів Клубу.

7.2. Вибори Ради Клубу.

7.2.1. Рада Клубу обирається терміном на один рік. По закінченню цього терміну на урочистому звітно-виборчому засіданні Рада Клубу звітує про свою роботу за минулий рік.

7.2.2. Щороку Рада Клубу підлягає переобранню незалежно від оцінки її роботи за минулий період.

7.3. Засідання Ради Клубу

7.3.1. Як керівний орган, Рада Клубу збирається з установленою періодичністю, але не рідше ніж раз на місяць, для обговорення поточних питань життя Клубу, організації клубних подій (тематичних заходів, змагань тощо), коригування плану розвитку Клубу.

7.3.2. Рада Клубу інформує постійних членів Клубу про ухвалені під час поточного засідання рішення під час наступного засідання Клубу або за допомогою електронної пошти.

 1. Президент Клубу.

8.1. Президентом Клубу є постійний член Клубу, який обирається на строк один рік в ході щорічних звітно-виборчих загальних зборів.

8.2. Президент представляє інтереси Клубу і діє від його імені.

8.3. Право представляти інтереси Клубу може бути доручено Президентом одному з членів Ради Клубу на певний термін або для виконання певних завдань.

8.4. Всі дії Президента Клубу повинні бути узгоджені з Радою Клубу. У разі непогодження Президент Клубу може скасувати будь-яке рішення Ради Клубу та поставити це питання на розгляд загальних зборів. Рішення набуває чинності, якщо воно буде підтримано не менше ніж двома третинам постійних членів Клубу.

 1. Загальні збори Клубу.

9.1. Всі рішення Клубу приймаються на загальних зборах не менше ніж двома третинами постійних членів.

9.2. Члени Клубу, які залишилися в меншості, беруть на себе зобов’язання прислухатися до думки більшості.

9.3. До виключних повноважень загальних зборів належить прийняття змін до цього Статуту, а також прийняття в члени Клубу і позбавлення такого статусу.

9.4. Рішення Клубу можуть ухвалюються як у ході загальних зборів, так і в оперативному порядку за допомогою використання sms, електронного листування або спілкування в закритій групі, що працює в програмі групового обміну повідомленнями. За організацію, завчасне письмове повідомлення і правильність підрахунку голосів в ході онлайн-голосування відповідальність несе один з членів Ради Клубу. Кожний постійний член Клубу письмово повідомляється про рішення, що підлягають обговоренню на загальних зборах. Якщо постійний член Клубу завчасно, належним чином письмово повідомлений про проект рішення, що підлягає голосуванню на загальних зборах не з’явився на засідання Клубу, на якому відбувається голосування і не надіслав свої заперечення, він вважається таким, що своїм мовчанням підтримав запропонований проект рішення.

 1. Засідання Клубу.

10.1. Члени Клубу збираються на засідання. Регулярність, місце, час проведення та тематика кожного засідання визначається загальними зборами Клубу на підставі плану, запропонованого Радою.

10.2. За багаторічною традицією днем для проведення засідань Клубу є четвер.

10.3. На честь дня заснування Клубу 13 лютого 2003 року, в лютому кожного року проводиться урочисте засідання, на яке офіційно запрошуються всі курці люльки.

10.4. У ході засідань усі без винятку учасники зобов’язані утримуватися від зневажливого ставлення один до одного, вживання нецензурної лайки, зловживання алкоголем, куріння сигарет.

10.5. Усі без винятку учасники засідання утримуються від обговорення тем, які можуть викликати конфлікти. Особи, які ініціювали, а також підтримали конфлікт на засіданні Клубу, за вимогою Ради Клубу зобов’язані покинути засідання. Систематична конфліктна поведінка може бути підставою для виключення з Клубу.

10.6. Як запобіжний захід Рада Клубу може призупинити членство в Клубі на термін не більше 1 місяця.

 1. Заключні положення.

11.1. Цей Статут в новій редакції прийнятий на урочистому засіданні Київського Клубу Курців Люльки 19 жовтня 2017 р і вступає в силу з моменту його опублікування на офіційному сайті Клубу https://www.pipeclub.kiev.ua/ – 13.11.2017 р.

11.2. З моменту вступу в силу цього Статуту в новій редакції втрачають силу всі раніше прийняті Статути і правила КККЛ.

Редакція Статуту до 13.11.2017 р.