Статут Київського Клубу Курців Люльки

із змінами від 27.12.2018 р.

 1. Загальні положення.

1.1. Назвою Клубу є «Київський Клуб Курців Люльки» (КККЛ, далі – Клуб), назва англійською мовою – «Pipe Club Of Kiev».

1.2. Датою заснування КККЛ є 13 лютого 2003 року.

1.3. Офіційна інформація про Клуб, його членів і заходи розміщена офіційному сайті https://www.pipeclub.kiev.ua/.

1.4. Офіційною сторінкою Клубу в соціальній мережі Facebook є сторінка за адресою: https://www.facebook.com/kievpipeclub/.

1.5. Офіційною групою Клуб в соціальній мережі Facebook є група за адресою: https://www.facebook.com/groups/KievPipeClub/.

1.6. Логотипом Клубу є зображення люльки (форма «Canadian», вигляд збоку), над якою в два рядки латинськими літерами містяться слова: Pipe club of KYIV, перша буква “P” в логотипі стилізована у вигляді диму, що виходить із чаші люльки.

1.7. Клуб може встановлювати та використовувати інші офіційні символи, як-то гімн та прапор, а також різноманітні форми офіційної атрибутики.

 1. Клуб є некомерційною громадською організацією, що об’єднує курців люльки.

2.1. Клуб може встановити членські внески, мати заощадження, приймати спонсорську допомогу.

 1. Цілі Клубу:

3.1. Популяризація культури куріння люльки в м. Києві та Україні.

3.2. Розвиток спілкування і зміцнення зв’язків з українськими і зарубіжними курцями люльки, люльковими майстрами, Клубами курців люльки.

3.3. Захист прав та інтересів курців люльки в Україні.

3.4. Популяризація повільного куріння люльки як спортивної дисципліни, підготовка спортсменів.

3.5. Всіляке сприяння і просування вітчизняних люлькових майстрів, виробників люлькового тютюну, а також продавців люльок, люлькового тютюну і аксесуарів.

 1. Членство.

4.1. У Київському Клубі Курців Люльки передбачені наступні види членства:

– постійний член Клубу;

– асоційований член Клубу без права голосу;

– почесний член Клубу без права голосу;

– постійний почесний член Клубу з правом голосу.

4.2. Постійні члени Клубу мають рівні права і несуть рівні обов’язки.

4.3. Постійним членом є особа, що розділяє цілі Клубу, яка підтвердила своє зобов’язання дотримуватися цього Статуту, заявила про своє бажання брати активну участь в житті Клубу та сплачувати членські внески.

4.4. Асоційований член Клубу – особа, яка усіляко підтримує Клуб, однак не проявляє активної участі у житті Клубу та не сплачує членські внески.

4.5. Почесний член Клубу без права голосу – особа, яка за своє ставлення до Клубу, дії, що спрямовані на популяризацію куріння люльки, видатні досягнення на змаганнях з повільного паління люльки, заслуговує на особливе ставлення та повагу.

4.6. Постійний почесний член Клубу з правом голосу – особа, що відповідає вимогам, зазначеним в п. 4.5. цього статуту, та приймає активну участь у житті Клубу. Рішенням загальних зборів може бути звільнений від сплати членських внесків.

4.7. Рішення про присвоєння статусу “Почесний член Клубу без права голосу” та “Постійний почесний член Клубу з правом голосу” ухвалюється на загальних зборах Клубу, якщо за таке рішення проголосує не менше двох третин його членів.

4.8 Першим почесним членом Клубу є перший Президент КККЛ Євген Богданов.

 1. Порядок вступу в Клуб.

5.1. Особа, що ознайомилася з цим Статутом, виявила бажання брати активну участь в житті Клубу і з’явилася на чергове засідання, вважається кандидатом в члени Клубу і проходить випробувальний термін тривалістю 2 місяці, у ході якого він має можливість приймати участь у житті Клубу на загальних засадах без права голосу. Протягом першого місяця учнем опікується один з членів Ради Клубу. Протягом другого місяця учень повинен пройти співбесіду з Президентом Клубу.

5.2. Постійний член Клубу, що заперечує щодо прийняття кандидата в Клуб, повинен звернутися до одного з членів Ради Клубу з обґрунтуванням своїх заперечень. У тому разі, коли заперечення постійного члена Клубу заслуговують на увагу, Рада Клубу має право звернутися до кандидата з пропозицією не з’являтися в подальшому на засідання Клубу. В такому випадку питання щодо прийняття в Клуб даного кандидата на голосування не ставиться. У разі, коли обставини, що були перешкодою для набуття членства, зникнуть, Рада Клубу може запропонувати кандидату пройти випробувальний термін повторно.

5.3. Для кандидата, який прийшов на засідання Клубу за рекомендацією одного (декількох) постійних членів Клубу, випробувальний термін може бути скорочений за рішенням Ради Клубу.

5.4. Після закінчення випробувального терміну в разі голосування “за” двома третинам від загального числа постійних членів Клубу на урочистому засіданні Клубу, кандидат посвячується в постійні члени Клубу.

5.5 Правила посвячення в постійні члени Клубу:

5.5.1. Посвячення в члени Клубу відбувається на урочистому засіданні Клубу.

5.5.2. Урочисте засідання відкриває Президент Клубу. У своїй вступній промові він інформує загальні збори про завершення випробувального терміну для кандидата, або повідомляє про рішення Ради Клубу про скорочення випробувального терміну.

5.5.3. Після вступної промови Президента, кандидата представляє член Ради Клубу, який був його наставником під час випробувального терміну.

5.5.4. Після представлення кандидата, постійні члени Клубу можуть задавати йому запитання.

5.5.5. Після відповідей на запитання проводиться відкрите голосування з приводу прийняття кандидата в Клуб. Підрахунок голосів веде скарбник Клубу, або один з членів Ради Клубу. У ході підрахунку голосів враховуються голоси як усіх присутніх, так і інших постійних членів Клубу, які не з’явилися на урочисте засідання з поважних причин, але були повідомлені про нього і його порядок денний належним чином.

5.5.6. В разі, якщо за прийняття в Клуб проголосували не менш ніж дві третини постійних членів Клубу, Президент приводить кандидата до присяги.

5.5.7. Кандидат зачитує наступний текст присяги: “Я, П.І.Б., вступаючи в Київський Клуб Курців Люльки, урочисто зобов’язуюсь дотримуватися Статуту Клубу, приймати активну участь у житті Клубу, популяризації куріння люльки, утримуватися від паління цигарок”.

5.5.8. Після приведення до присяги Президент вручає новому постійному членові клубні атрибути (посвідчення, значок, клубну футболку).

5.6. Член Клубу, матеріальна вигода якого залежить від виробництва або продажу люльок, люлькового тютюну або аксесуарів не має права голосу на загальних зборах Клубу. Питання про позбавлення (надання) права голосу такому члену Клубу вирішується індивідуально. Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримали не менше двох третин постійних членів Клубу.

5.7. Член Клубу підлягає виключенню в тому випадку, якщо він грубо і систематично порушує цей Статут, правила проведення засідань Клубу або робить інший вчинок, який загальні збори Клубу вважатимуть неприпустимим.

5.8. Перед голосуванням за виключення з Клубу, обов’язково проводиться відкрите обговорення, а претенденту на виключення надається можливість висловитися на своє виправдання.

 1. Скарбник Клубу.

6.1. Скарбником Клубу є постійний член Клубу, який обирається на строк один рік в ході щорічних звітно-виборчих загальних зборів.

6.2. Скарбник Клубу відповідає та кошти Клубу, веде їх облік, публікує в мережі internet актуальний баланс скарбниці, забезпечує можливість доступу кожного постійного члена Клубу до його перегляду.

 1. Рада Клубу.

7.1. До Ради Клубу входять п’ять його постійних членів. Рада Клубу зобов’язана:

7.1.1. Організовувати життя і розвиток Клубу відповідно до його цілей, викладених в п. 3 цього Статуту згідно зі сформованим планом розвитку Клубу.

7.1.2. Сформувати план розвитку Клубу на майбутній рік і затвердити його на загальних зборах Клубу протягом одного місяця після обрання Ради.

7.1.3. Своєчасно організовувати та проводити обговорення і голосування загальних зборів Клубу з нагальних питань.

7.1.4. Бути постійно присутнім і головувати (один з членів Ради) на всіх засіданнях Клубу. Забезпечувати порядок під час засідань.

7.1.5. Утримувати сайт та інші інформаційні ресурси Клубу в актуальному робочому стані.

7.1.6. Організувати зберігання документів, матеріальних цінностей Клубу, звітувати перед загальними зборами Клубу за використання його матеріальних цінностей та коштів на вимогу будь-якого постійного члена Клубу.

7.1.7. Ініціювати проведення загальних зборів Клубу.

7.2. Вибори Ради Клубу.

7.2.1. Рада Клубу обирається терміном на один рік. По закінченню цього терміну на урочистому звітно-виборчому засіданні Рада Клубу звітує про свою роботу.

7.2.2. Рада Клубу обирається у ході рейтингового голосування. Кожен член Клубу пропонує зі списку членів Клубу п’ять осіб. Членами Ради Клубу стають п’ять членів Клубу, які у ході голосування набрали найбільшу кількість голосів.

7.2.3. Якщо обраний до складу Ради Клубу член Клубу не хоче або не має змоги виконувати обов’язки члена Ради Клубу, він повинен негайно повідомити про своє рішення. Його місце може обійняти член Клубу, який за результатами рейтингового голосування зайняв місце шостого або нижче.

7.2.4. Щороку Рада Клубу підлягає переобранню незалежно від оцінки її роботи за минулий період.

7.3. Засідання Ради Клубу

7.3.1. Як керівний орган, Рада Клубу збирається з установленою періодичністю, але не рідше ніж раз на місяць, для обговорення поточних питань життя Клубу, організації клубних подій (тематичних заходів, змагань тощо), коригування плану розвитку Клубу.

7.3.2. Рішення Ради Клубу приймаються шляхом голосування простою більшістю.

7.3.3. Рада Клубу інформує постійних членів Клубу про ухвалені під час поточного засідання рішення під час наступного засідання Клубу або за допомогою електронної пошти.

7.4. У разі незадовільного виконання Радою Клубу своїх повноважень, за ініціативою однієї третини постійних членів Клубу з Рада Клубу має представити на Загальних зборах Клубу позачерговий звіт.

7.5. У разі незадовільного виконання членом Ради Клубу своїх повноважень, Загальні Збори Клубу можуть відкликати його зі складу Ради Клубу.

 1. Президент Клубу.

8.1. Президентом Клубу є постійний член Клубу, який обирається на строк один рік в ході щорічних звітно-виборчих загальних зборів перед виборами Ради клубу.

8.2. Президент представляє інтереси Клубу і діє від його імені.

8.3. Право представляти інтереси Клубу може бути доручено Президентом одному з членів Ради Клубу на певний термін або для виконання певних завдань.

8.4. Вибори Президента Клубу.

8.4.1. Вибори Президента клубу відбуваються кожного року, незалежно від оцінки діяльності Президента за минулий рік.

8.4.2. Обраним Президентом Клубу вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів усіх постійних членів клубу.

8.4.3. В разі, якщо жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів постійних членів клубу, проводяться повторні вибори. До списку кандидатів для повторного голосування включаються два кандидати, які у підсумку першого голосування одержали найбільшу кількість голосів.

8.5. Всі дії Президента Клубу повинні бути узгоджені з Радою Клубу. У разі непогодження Президент Клубу може скасувати будь-яке рішення Ради Клубу. Президент або Рада Клубу може поставити рішення Ради Клубу, скасоване Президентом, на розгляд загальних зборів. Рішення набуває чинності, якщо воно буде підтримано не менше ніж двома третинам постійних членів Клубу.

 1. Загальні збори Клубу.

9.1. Загальні збори клубу відбуваються:

– у кінці строку повноважень Ради клубу, Президента Клубу, Скарбника Клубу, але не пізніше, ніж через чотирнадцять місяців з дати їх обрання

– за потреби – для вирішення фундаментальних питань організації та діяльності клубу, які перелічені у п.9.2.

– за ініціативою постійного члена Клубу для вирішення спірних питань.

9.2. До виключних повноважень Загальних зборів належать такі питання:

– ухвалення змін до статуту Клубу;

– прийом нових постійних членів Клубу;

– виключення діючих членів через недотримання вимог даного статуту;

– затвердження витрат, сума яких перевищує сукупний внесок усіх членів Клубу за один місяць;

– вибори Президента Клубу;

– вибори Ради Клубу;

– вибори Скарбника Клубу;

– оскарження рішень Ради Клубу.

9.3. Порядок проведення Загальних зборів Клубу

9.3.1. У Загальних зборах Клубу мають право брати участь усі члени Клубу незалежно від того, наділені вони правом голосу чи ні. Кожному члену Клубу гарантується право висловити свою думку з усіх питань порядку денного.

9.3.2. За організацію, завчасне письмове повідомлення, проведення Загальних зборів і правильність підрахунку голосів в ході голосування відповідальність несе Рада Клубу.

9.3.3. Про дату та порядок денний Загальних зборів Клубу Рада Клубу повідомляє не пізніше, ніж за тиждень до вибраної дати.

9.3.4. Всі рішення на загальних зборах приймаються не менше ніж двома третинами постійних членів з правом голосу та не підлягають оскарженню.

9.3.5. Члени Клубу, які залишилися в меншості, беруть на себе зобов’язання прислухатися до думки більшості.

9.4. У винятковому порядку рішення Клубу можуть ухвалюються за допомогою використання sms, електронного листування або спілкування в закритій групі, що працює в програмі групового обміну повідомленнями. За організацію, завчасне письмове повідомлення і правильність підрахунку голосів в ході онлайн-голосування відповідальність несе один з членів Ради Клубу. Кожний постійний член Клубу письмово повідомляється про рішення, що підлягають обговоренню на загальних зборах. Якщо постійний член Клубу завчасно, належним чином письмово повідомлений про проект рішення, що підлягає голосуванню на загальних зборах не з’явився на засідання Клубу, на якому відбувається голосування і не надіслав свої заперечення, він вважається таким, що своїм мовчанням підтримав запропонований проект рішення.

 1. Засідання клубу.

10.1. Члени Клубу збираються на засідання. Регулярність, місце, час проведення та тематика кожного засідання визначається загальними зборами Клубу на підставі плану, запропонованого Радою.

10.2. За підготовку, організацію проведення кожного засідання клубу, забезпечення порядку під час його проведення, складання та публікацію звіту відповідають члени Ради Клубу по черзі відповідно до заздалегідь встановленого календарного плану.

10.3. За багаторічною традицією днем для проведення засідань Клубу є четвер.

10.4. На честь дня заснування Клубу 13 лютого 2003 року, в лютому кожного року проводиться урочисте засідання, на яке офіційно запрошуються всі курці люльки.

10.5. У ході засідань усі без винятку учасники зобов’язані утримуватися від зневажливого ставлення один до одного, вживання нецензурної лайки, зловживання алкоголем, куріння сигарет.

10.6. Усі без винятку учасники засідання утримуються від обговорення тем, які можуть викликати конфлікти. Особи, які ініціювали, а також підтримали конфлікт на засіданні Клубу, за вимогою члена Ради Клубу, який є організатором засідання, зобов’язані покинути засідання. Систематична конфліктна поведінка може бути підставою для виключення з Клубу.

10.7. Як запобіжний захід Рада Клубу може призупинити членство в Клубі на термін не більше 1 місяця.

 1. Заключні положення.

11.1. Цей Статут в новій редакції прийнятий на урочистому засіданні Київського Клубу Курців Люльки 27 грудня 2018 р. і вступає в силу з моменту його опублікування на офіційному сайті Клубу https://www.pipeclub.kiev.ua/ – 27.12.2018 р.

11.2. З моменту вступу в силу цього Статуту в новій редакції втрачають силу всі раніше прийняті Статути КККЛ.

Редакція Статуту до 13.11.2017 р.

Редакція Статуту до 27.12.2018 р.